iPad kap 杯仔:何信翰台語詩集

商品原價 $ 150
商品售價 $ 119
數量:
 • 作者:何信翰
 • 編者:陳豐惠、劉承賢
 • 書名:iPad kap 杯仔:何信翰台語詩集
 • ISBN:9789868246096
 • 出版日期:2013.07

內容簡介

這本《iPad kap杯仔》是何信翰頭一本台語詩集,內底分做8个主題,kap社會、生活有真緊密ê關係,伊關心生活、社會,嘛關心當下。何信翰運用簡單好讀ê台語語詞寫詩,嘛佇詩ê文體頂頭有真濟試驗、探討啥物是「詩」。但是無論用啥物方式創作,伊上要意ê是「人生」、「心」,這本作品就展現出實質ê成果。

作者介紹

何信翰

1976年出世。淡江大學露西亞語文學系第二屆畢業生,露西亞科學院文學博士。佇露西亞ê彼幾年,深深受著遐的文學家關懷低層人民ê精神感動,也受著人民對文學ê熱情影響。提著博士了後,入去中山醫學大學台灣語文學系教冊,閣積極投入台語文復振運動。伊ê詩佇2012年開始佇《台文BONG報》、《海翁台語文學》等發表,這本《iPad kap杯仔》是伊頭一本台語詩集。

目錄

推薦序

序詩

大自然ê奧妙

生活ê啟示

愛kap幸福ê條件

宗教ê本質

語言ê內涵

性別ê體會

社會ê思考

資訊ê時代

詳細資料

 • 商品編號:TGC04
 • 書系名稱:台文叢書
 • 版別:初版
 • 頁數:139
 • 尺寸(寬×高):15×21公分
 • 出版地:台灣
 • 重量:
 • 圖書分級:普遍級
 • CIP:863.51
 • 裝訂方式:平裝
 • 印刷方式:單色

序/導讀

序詩(一):我寫--ê,m̄是我ê詩

一、我寫--ê,m̄是我ê

我ê,m̄是我ê

我ê冊、我ê詩、我ê朋友

我ê頭、我ê跤、我ê想法

所有ê"我ê",lóng總m̄是我

早慢有一日

In lóng ē離開我

我ê m̄是我ê

Tī我來進前

In lóng 無屬於我

Tī我走以後

In mābē koh屬於我

Án-ne,kám真正有影算是我ê

道理,自宇宙誕生就存在

話,自古早就lóng有先賢講--過

借lán ê喙、lán ê筆

用無仝ê角度重新論述

Án-ne kám真正ē-tàng算是lán ê

二、我寫--ê,m̄是詩

詩人寫一首

押韻,格律整齊ê作品

講伊m̄是詩,是小說

小說家寫一篇

無押韻,無格律koh無分行寫ê作品

講伊m̄是小說,是詩

是詩,m̄是詩,自19世紀就花sah-sah

『連連看』是詩

「社會版」是詩

連半字lóng無,只有一張圖ê「歹徒丙」

Mā lóng算是詩

20世紀以後,是詩m̄是詩

Bē輸罩tī十里濛霧,看lóngbē清

是詩?m̄是詩?Kám有tsiah重要

既然符號kap實際tiānn-tiānn相違背

既然所有ê一切總有一日ē離lán而去

當做詩mā好

當做胡言亂語mā無差

Kah意--ê,隨意提去用

看bē上目--ê,凊彩tàn-hiat-kak

重要--ê m̄是文字

是人生

是心

序詩二:風暴

風暴

是浪漫主義者ê ǹg望

大風、強風、風颱

狂風;暴風;捲螺仔風

各種威力十足ê風

撼動規个社會

將年久月深,鋼骨早就蛀瘡ê厝

拆kah四散

將kuân-kuân低低ê地表

吹hō͘平平

hō͘沉默ê大多數

Tio̍h驚

風暴若beh吹kah愈雄、愈惡、愈久

無風也無雨ê暴風眼

也tio̍h

愈大、愈靜、愈安定

購物車

登入

登入成功