台文BONG報小說精選集(一)

商品原價 $ 300
商品售價 $ 237
數量:
 • 作者:Babuja.A.Sidaia、Hōng-tin、A-bóng、Asia Jilimpo、Ngá-kî、洪錦田、Voyu Taokara Lâu、Tōa-thâu X、A-hi、陳明仁
 • 編者:陳豐惠
 • 書名:台文BONG報小說精選集(一)
 • ISBN:9789868291201
 • 出版日期:2006.10

內容簡介

台文罔報雜誌社出版。本選集語言一致採用漢羅lām寫,附1片CD。

1980年代中期開始戰後新一波母語復振運動,嘛帶動台語文學創作ê發展。台語作品上大ê特色就是:In ê內容絕對kap台灣有關係,尤其是kap土地、人民有對話。但是一般平面媒體無人beh刊台文作品,尤其是有羅馬字-- ê,koh-khah無人愛。所以,台文作家為著發表作品,就陸續發行真tsē台語雜誌、期刊,《台文BONG報》嘛是其中之一,阮堅持beh做1份「台語文學專門雜誌」,無刊論理性、運動性ê文章。

台語文學是有現代化ê文學,i符合「文學現代化」二個要點:一個是「語言kap書寫一致」;一個是「以市民生活經驗kap感情為主體」,發刊佇《台文BONG報》ê作品嘛 lóng有ha̍h這二項精神。

《台文BONG報》已經做10年,出刊120期。作品有合集出版ê作家有二個,一個是陳明仁ê《A-chhûn》、《Pha荒ê故事》;另外一個是清文ê《虱目仔ê滋味》。除了這二本已經有收--入-去ê作品以外,阮決定beh先編一本精選輯做紀念,嘛 beh見證定面所講ê精神,接續台灣文學ê傳統。

作者介紹

陳明仁:

I 是台語作家著作上濟ê一个,i 有豐富ê人生經驗,出世佇彰化縣足偏僻ê田庄,這段成長ê過程是i日後寫作台語文學上滋養ê肥底。

1988年創作台語劇〈許--家ê運命〉,到1991年tsiah 佇《台灣文藝》雜誌發表。1992年前衛出版社發行i第一本台語漢字kap羅馬字並用ê台語詩集《走揣流浪的台灣》,1995年台立出版詩集《流浪記事》,1996年出版《陳明仁台語歌詩》。仝年招有志創辦純台語文學刊物《台文罔報》,開始刊載短篇小說kap劇本,了後共遮的作品整理出版《A-chhûn》kap《Pha荒ê故事》。2002年金安出版社共i較有代表性ê詩、散文、小說、劇本編做《陳明仁台語文學選》。

1991年代為欲推行台語教育,捌受張榮發基金會邀請,翻譯日本『宮崎駿』banggah 7齣做台語發音錄影帶,路尾koh翻譯『叮噹貓』系列,由三映傳播發行。

I目前是:《台文罔報》雜誌社社長、李江却台語文教基金會董事,行政院客家委員會諮詢顧問。

Hōng-tin(丁鳳珍):

女性,1970年佇彰化縣埔鹽鄉西勢湖庄出世,這馬佇台中教育大學台灣語文學系教冊,嘛是台語信望愛網站「台語家庭」專欄主筆。

A-bóng:

本名董耀鴻,三重埔囡仔,讀台北大同高中ê時創立台語文社團,去讀花蓮師範學院了後就留佇花蓮趁食。愛畫banggah,有創意,5%台譯叢書有收i ê 台語banggah作品集《羅馬字ê故事》kap《看啥》,捌佇《台灣囡仔報》開台語banggah專欄。

Ngá-kî(劉雅琪):

少年查某囡仔,蹛三重埔,不止仔有寫作ê天份,可惜作品無蓋濟;有寫寡散文,捌做過《台文罔報》編輯。

洪錦田:

鹿港人。綿爛調查、收集語料。寫濟濟無仝格式ê作品,有發表佇台語文雜誌,猶閣真濟無發表;「台語文摘」捌共出版過台語散文集《鹿港仙講古》。

Voyu Taokara Lâu:

本名劉承賢,1975年6月14佇台北縣出世,爸母攏是嘉義人,毋過除去做囡仔ê時有兩冬蹛佇打貓lia̍h外,從到今毋管是讀冊抑是食頭路攏佇台北。

講起來i其實是讀財務出業--ê,開始認真學習Hô-ló寫作,是1996彼搭仔ê代誌。i上蓋有趣味--ê,是語文、歷史kap音樂。

Tōa-thâu X:

本名翁正良,1979年次。桃園平鎮Hak人(客家人)。2005年對東吳大學政治所出業。對1996年開始接觸台灣ê政治、文化kap社會運動,學習著真濟物件,嘛熟似著真濟同志kap好朋友,希望以後會使過仝款ê生活。

A-hi:

本名陳廷宣,竹北高中、真理大學台灣文學系出業。2006年海翁台語文學獎小說、散文正獎、2002年竹塹文學獎小說二獎、2003、2004年阿却賞小說二獎等等。作品集:(台語植物散文)《葡萄雨》。

目錄

〔踏話頭〕關心卑微ê性命/廖瑞銘

Làu-si̍t孤飛/Babaja.A.Sidaia

Làu-si̍t孤鳥(CD收錄1)/ Babaja.A.Sidaia

作家kap作家ê記事/ Babaja.A.Sidaia

A-眉/Hōng-tin

魚肉/A-bóng

刺pho-á/Asia Jilimpo

桃á花/Ngá-kî

紙人豆馬/洪錦田

反背ê疼(CD收錄2)/Voyu Taokara Lâu

4-kha-á kap桂竹/Tōa-thâu X

消失ê Apollo13號/A-hi

風颱雨/陳明仁

Beh去極樂世界ê加班車/Voyu Taokara Lâu

Kāng-梯--ê/A-hi

走閃會社/Voyu Taokara Lâu

附錄 白話字簡介/陳明仁

詳細資料

 • 商品編號:TGC01
 • 書系名稱:台文叢書
 • 版別:初版
 • 頁數:335
 • 尺寸(寬×高):15×21公分
 • 出版地:台灣
 • 重量:
 • 圖書分級:普遍級
 • CIP:850.32573
 • 裝訂方式:平裝
 • 印刷方式:單色

序/導讀

關心卑微ê性命--台語文學ê必要kap意義 廖瑞銘

一種信念、一件行動維持十年,有需要做回顧kap驗收ê khang-khuè。《台文BONG報》已經做十年--looh,檢采有朋友beh問講:這份雜誌出刊存在ê意義是啥?我ê答案是:培養新一代ê台語文學作家,傳續台灣文學ê性命。

咱若觀察進入21世紀ê台灣文壇,就會發現一个事實是:除了前輩台灣作家lân-san發表ê作品猶看會著台灣、鼻會著台灣味以外,新生代作家ê hia-ê華文作品攏 kap台灣無siánn-mih關係!咱實在m̄知beh用siánn-mih角度去共in囥tī「台灣文學」ê名下來討論。遮的新生代作家上大ê共同點是:In大部份攏無leh使用台灣在地族群母語,當然in 嘛攏無法度去觀察ta̍k族群母語ê生活kap故事,koh較免講母語書寫。台灣文學這階段ê內涵欠缺,ka-tsài拄好有台語文學創作來補thap。

1980年代中期開始戰後新一波ê母語復振運動,嘛帶動台語文學創作ê發展。台語作品上大ê特色就是:In ê內容絕對kap台灣有關係,尤其是kap土地、人民有對話。無需要討論,就一定是台灣文學。M̄-koh,較失禮,一般平面媒體無人beh刊台文作品,尤其是有羅馬字--ê,koh較無人愛。所以,台文作家為著發表作品,就陸續發行真濟台語雜誌;期刊,《台文BONG報》嘛是其中之一。

當初發行《台文BONG報》,阮就堅持一个信念:beh做一份「台語文學專門雜誌」。所以,無愛刊論理性、運動性ê文章。真安慰,這个信念到今猶koh維持tī--teh。

《台文BONG報》自開始就有幾个較固定ê專欄,像:BONG報小說、BONG報選詩、BONG報戲劇,是基本ê文學創作:「台灣人寫真」是傳記文學;「tshìn話bóng thn̄g」是講一寡舊民俗、舊khiàn-sńg;「笑破人ê喙」台語創作笑話。第62期開始增加「HAKKA屋家」專欄刊登客語文創作。另外,A-bóng ê hàm-kó、洪錦田ê短篇推理、楊允言ê「來去花蓮」kap「農村生活筆記」、黃晴美ê「追想四二四事件」等等攏予人真深ê印象。

台語文學是有現代化ê文學,伊符合「文學現代化」兩個要點:一个是「語言kap書寫一致」;一个是「以市民生活經驗kap感情為主體」。發表tī《台文BONG報》ê作品嘛攏有合這兩項精神,tī每一篇作品--nih,毋但會當看著台灣,嘛會當感受著咱對每一个卑微性命ê疼kap關心,這tsiah是咱台灣文學傳統上寶貴ê特色。

《台文BONG報》已經做十年出刊120期,刊--過ê作品、作家數量歹算--a。作品有合集出版ê作家有兩个,一个是阿仁ê《A-chhûn》、《Pha荒ê故事》;另外一个是清文ê《虱目仔ê滋味》。其中,阿仁ê作品koh有研究生共提來做碩士論文ê研究。除了這兩本已經有收--入-去ê作品以外,阮決定beh先編一本精選輯做紀念,嘛beh見證頂面所講ê精神,接續台灣文學ê傳統。

常在有朋友leh問講,lín出這款雜誌beh予啥人看?哪會一定愛用台語寫,koh堅持beh用這款漢羅濫寫ê方式?十年來我用過幾lō種回應ê方法,親像「實踐手寫台語文ê理念」、「參考日文ê書寫方法」、「tī教育部猶未決定一套台語書寫系統進前,暫時用按呢」,m̄-koh朋友嘛攏無啥會當理解,最近我koh揣著一个無仝款ê理由,就是:「阮beh關心卑微ê性命,所以需要用這款語言來書寫,而且koh會使避開中文ê交纏,展現台語文學ê特色kap必要性」。可能朋友嘛猶m̄是蓋同意,m̄-koh,我家己無意中揣著台語文學koh較深沉ê意義。今教育部總算公佈一套台語音標,真濟人無藉口koh再講「因為音標無統一,所以i無法度學台語、進行台語文學創作」。Tī 這時,beh祈禱這本精選輯會當吸引較濟人進入台語文學,甚且進一步加入台語文學創作ê行伍。

購物車

登入

登入成功